Svenska företag

Vi är er franska affärspartner för optimering av er verksamhet och aktivitet, era franska partnerskap och andra innovativa projekt

Önskar du
starta ett företag eller en filial i Frankrike och välja bästa bolagsform med kännedom om gällande regler ?

Behöver ni
utveckla, utöka verksamheten till franska kunder och säkerställa kontrakt, avtal, villkor, legal opinion, MOU etc ?

Vill ni 
lägga ut franska personalärenden eller juridiska frågor gällande Frankrike på entrepenad ?

Önskar ni
som ledande innovtivt företag i er bransch ta marknadsandelar i Frankrike ?

Tänker ni
anställa och utveckla er närvaro i Frankrike och vill minimera riskerna i fransk arbetsrätt ?

Önskar ni
att dina franska kunder eller återförsäljare skall betala sina fakturor eller skulder ?

Undrar ni 
vilka regler som gäller ert varumärke, logga, namn, mönsterskydd mm i Frankrike ?

Vill du
utveckla din verksamhet i Frankrike genom en speciellt anpassad, stark och säker affärsstrategi ?

Kontakta oss

Kulturkännedom

Svensk – Fransk – Amerikansk ; för optimierad fransk business.

Juridisk expertis

För att bidra till er succé och neutralisera risker i Frankrike.

360 grader Allt i ett

Med vår ”One stop shop” och nätverk av partners tar vi hand er verksamhet för att säkra den.

A la carte

– Rådgivning och upprättande av er franska verksamhet
– Arbetsavtal : rådgivning, etablering, uppföljning
– Juridisk och admin hantering av verksamheten i Frankrike
– Villkor, kundavtal, policy : rådgivning, etablering, uppföljning
– Allmän och särskild juridisk risk analys
– Strategisk skuldindrivning
– Analys, inplantering och uppföljning av leverantörsavtal, distributionsvillkor etc
– Analys av immaterialrättliga rättigheter : internetsida, varumärke, logga, mönster, design 
– Hantering av er bank och skattesituation
– Etablering av fransk juridisk affärsstrategi

I den dagliga verksamheten

– Är det bra att starta en filial i Frankrike eller ?
– Hur vet vi om de avtal och villkor vi planerar är bra ?
– Vilken typ av avtal säkerställer B to B handel ?
– Är vår webbsida, sajt eller e-handel i linje med franska regler?
– Hur kan vi bäst hantera franska hyresavtal ?
– Vilka juridiska risker bör man undvika, hur ?
– Hur säkerställs ett tjänsteavtal med en fransk partner?
– I vilka situationer är det bra eller nödvändigt med en auktoriserad revisor ?
– Hur kan vi bäst strukturera vår franska verksamhet så att det svenska moderbolagets ansvar minskas ?

Akut 

– Vi har fått ett rekommenderat brev och vill vet hur vi skall svara
– Vårt transportföretag vår leverantör har inte levererat som avtalat
– Behöver vi snabbt sätta upp en strategi för vår franska verksamhet ?
– Vi har fått ett franskt domstolsföreläggande och vill veta hur vi bäst går vidare ?
– Vår ansökan om betalningsanmodan har slagits av ?
– Personen vi anställt i Frankrike krånglar, hur gör vi ?
– Vi har vattenläckor i vårt franska kontor, lokal eller lager 
– Den franska filialen är utsatt för en skatte och social försäkringskontroll

Fransk Advokat – Mäklare

Låt oss säkerställa ert företags fastighetsprojekt, investeringar, transaktioner och frågor som rör kontor, lokal, byrå, lager eller mark i hela Frankrike.

Vi hanterar allt från början till slut, med trygg kontroll ! Vi tar hand om alla transaktioner : överlåtelse, försäljning, uthyrning, uppsägning mm hantering. Vi slutför vid behov eller när nödvändigt alla överlåtelser med våra eller era notarier.

Advokat och registrerad Advokat-Mäklare för franska fastighetsärenden ; en perfekt kombo för säker och kontrollerad hantering av ditt företags fastighetprojekt !

Läs mer

Arvode – Kostnader

Svenskt förtroende
in action

Vår svenska ärlighet och vilja till samarbete i förtroende, vår klarhet och naturliga vänlighet är vårt svenska DNA och kärnvärden vi stolt bär för att göra samarbetet med dig så positivt som möjligt.

Vi berättar exakt vad vi föreslår och varför. Vi inväntar alltid ditt godkännande innan vi agerar.

Klarhet och budgetering

Om faktureringen sker på timarvode faktueras endast exakt upparbetad tid dvs 10, 20, 50 minuter faktureras precist. Redovisning av upparbetad tid och åtgärder som vidtagits tillställs dig automatiskt.

Efter förklaring av franska reglerna vi lyder och den garanti vi som fransk advokat ger, informeras du om hur franskt advokatarvode sätts.

Vi beslutar tillsammans om vårt samarbetes detaljer : arvode, externa kostnader, betalning, tidsfrister, uppdrag, information, skyldigheter mm. Ett kort klientavtal sammanställs och signeras av oss båda. Varje utveckling eller förändring av uppdraget beslutas gemensamt och i skrift för att bevara förtroendet mellan oss.

Efter vår granskning återkommer vi med detaljerade förslag på till åtgärder och vi förklarar villkoren samt vad som krävs för att genomföra dem. Vi bestämmer sedan tillsammans hur ditt ärende bäst tas om hand utifrån hur du vill gå vidare.

Ett första samtal
och analys

För att bäst bistå dig behövs först en tydlig analys av din situation, dina frågor och dina behov. Därför inleds vårt samarbete med ett kort samtal per telefon, videokonferens eller ett möte på byrån.

Därefter ber vi dig som ett första steg att tillhandahålla oss all information och alla dokument du har.

Fast pris / abonnemang /
timarvode

Faktureringen baseras efter ditt speciella ärende, frågas eller projekts speciella detaljer, beroende på vilka åtgärder som behövs och tidsperspektiv samt summan som står på spel. Ofta fastställs arvodet i etapper, steg för steg och anpassas allt eftersom. I vissa fall kan fakturering ske med fast pris och i vissa fall med tidsbaserat arvode.

Medvetna om att vissa situationer kräver särskild anpassning finns i vissa fall möjlighet att komma överens om abonnemang, och/eller en procentsats på det belopp ärendet gäller, t ex pengar som erhållits till förmån för klienten, pengar som sparats in åt klienten eller värde på fastighet.

Betalningsmöjligheter

För att förenkla vår kommunikation och optimera ditt ärende finns möjlighet att betala arvode och fakturor via Stripe länk, internationell girering, SEPA girering eller med check uställd på fransk bank.

Kontakta oss

error: Content is protected !!